Czy kobiety w biznesie radzą sobie gorzej od mężczyzn?

W wielu krajach w dalszym ciągu możemy obserwować nierówności w pracy zawodowej kobiet i mężczyzn. Zazwyczaj kobiety mają większe trudności w znalezieniu pracy, oraz mają mniejsze możliwości rotacji w strukturze poziomej przedsiębiorstwa, co oznacza, że rzadziej awansują. Często podkreśla się także dysproporcje w zarobkach płci żeńskiej i męskiej, mimo zajmowania tego samego stanowiska. Czy jednak istnieją dowody na to, że kobiety radzą sobie w biznesie gorzej niż mężczyźni?

Teoretycznym założeniem wielu firm jest utrzymywanie zdrowej równowagi pod względem zatrudnienia ilości kobiet i mężczyzn, a także równe traktowanie przedstawicieli obu płci. Z wielu badań wynika, że kobiety są dobrymi pracownikami, a w interesach stawiają na relacje. Mężczyźni z kolei dążą do finalizacji transakcji, przyspieszając tym samym generowanie zysków. Obie te umiejętności są przecież niezbędne w biznesie. Dlatego właśnie połączenie pracowników płci męskiej i żeńskiej, powinno wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Kobieta biznesu

W rzeczywistości mamy do czynienia z wieloma zróżnicowaniami i nierównościami. Niektóre wynikają z naturalnych uwarunkowań, a inne są wytworzone na bazie funkcjonowania społeczeństwa. Bywa, że dysproporcje między jednostkami mają pozytywny wydźwięk, motywując i skłaniając ludzi do podążania za coraz bardziej ambitnymi celami. Różnice w traktowaniu jednostki ze względu na jej płeć mają negatywne skutki kiedy dochodzi do dyskryminacji. Mówimy o tym zjawisku w momencie, gdy dana osoba lub grupa jest traktowana gorzej, bądź jest prześladowana ze względu na posiadane cechy lub prezentowane postawy, takie jak: rasa, płeć, wiek, wyznanie. Dyskryminacja ze względu na płeć nie jest związana wyłącznie z konkretnymi zachowaniami np. mężczyzn w stosunku do kobiet, a dotyczy także sytuacji, kiedy kobieta dyskryminuje inną kobietę, opierając swoje zachowanie na kryterium płci. U podłoża dyskryminacji osób lub grup, ze względu na płeć, często leżą stereotypy i nasze przekonania na temat tego, jakie są kobiety i mężczyźni. Jest to niezwykle uproszczony schemat rozumowania, często powodujący stygmatyzację danej osoby, niezależnie od jej indywidualnych cech charakteru. Najczęściej wymienianymi wskaźnikami dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć są:

  • Decyzja o przyjęciu danej osoby do pracy tylko na podstawie kryterium płci
  • Różne zarobki kobiet i mężczyzn na tych samych, lub porównywalnych stanowiskach
  • Przydzielanie mniej lub bardziej prestiżowych obowiązków ze względu na płeć
  • Mniejsze możliwości awansu określonej płci
  • Dostęp lub brak dostępu do określonej grupy zawodów

Warto także wspomnieć o innym aspekcie, mającym podłoże w nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn, a mianowicie o dostępie do elit, struktur władzy czy organów decyzyjnych. Nadal obowiązuje wzór męskiej reprezentacji w świecie polityki, ale także na gruncie kontaktów formalnych, gdzie podejmowane są istotne decyzje. Kobiety często nie mają prawa wypowiedzi w takich sytuacjach. Podczas gdy kobiety stanowią w ostatnich latach około 40% starających się o elekcję do parlamentu, zaledwie połowa z nich zostaje wybrana i ma realną szansę na czynny udział w polityce.

Mimo, że dysproporcje w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn są nadal zauważalne, to sytuacja na rynku pracy mobilizuje kobiety do ubiegania się o stanowiska wcześniej dla nich niedostępne, oraz do walki o równe prawa. Istnieje także druga strona zatrudniania kobiet. Eksperci twierdzą, że płeć żeńska posiada wiele cech, które w przełożeniu na pracę zawodową mogą przynieść korzyści dla firmy. Panuje opinia, że kobiety w firmie są bardziej pracowite, mają większą efektywność i umiejętność organizacji czasu i zarządzania różnymi zasobami. Po części są to uwarunkowania biologiczne, a także umiejętności, wypracowane podczas zajmowania się domem i opieką nad dziećmi. Kobiety są także skłonne zgodzić się na niższe wynagrodzenie niż to, które proponowane jest mężczyznom. Badania jasno wykazują, że panie chętniej pracują zespołowo, potrafią zażegnywać konflikty, mają także szersze spektrum patrzenia na określone zagadnienie. Kobiety także szybciej nawiązuję więzi i są bardziej lojalne. Natomiast mężczyźni są sprawniejszymi negocjatorami, potrafią stawiać na swoim i charakteryzują się większą pewnością siebie. Jest to w pewnym stopniu stereotypowe ujęcie, jednak w perspektywie holistycznej można uznać prawdziwość tych stwierdzeń. Zatrudnianie kobiet i mężczyzn w podobnej proporcji powinno zaspokoić potrzeby firmy na pracowników o różnych cechach.

Ciekawym aspektem jest także opinia samych pracowników, współdziałających w przestrzeni zawodowej, na temat pracy z przedstawicielami jednej z płci. Podczas prowadzonych przez CBOS badań w 2014 roku, respondenci odpowiadali, że ich doświadczenia w pracy z kobietami i mężczyznami są zróżnicowane. Chociaż respondenci deklarowali często, że płeć współpracownika nie ma dla nich znaczenia, to jednak stosunkowo mała liczba osób chciałaby pracować wyłącznie z kobietami, a jeszcze mniejsza liczba chciałaby, aby ich szefem była kobieta.

Co ciekawe na powyższe wypowiedzi bardzo mały wpływ miała płeć respondenta. Zarówno kobiety i mężczyźni woleliby, aby ich przełożony był płci męskiej. Mimo, że kobieta pełniąca funkcje kierowniczą nie jest już takim ewenementem jak kiedyś, to opnie na temat jej skuteczności na piastowanym stanowisku są zróżnicowane. Podobnie jak w przypadku kobiet-pracowników cechy typowo żeńskie wpływają na styl zarządzania firmą i ludźmi. O ile często przynoszą one pozytywne skutki dla pracy zespołu, to w momencie kiedy kobieta koordynuje jego działaniem, mogą okazać się one czynnikami utrudniającymi lub zaburzającymi pracę w firmie.

Należy pamiętać, że tylko w pewnym stopniu rządzą nami cechy związane z płcią i biologią, a także zachowania wynikające z pełnionej przez nas roli społecznej. Wpływ na styl pracy i zarządzania mają też osobiste predyspozycje, indywidualne cechy charakteru jednostki, poziom motywacji, wiedza, kultura, wykształcenie i wcześniej zdobyte doświadczenia i to one powinny determinować opinie na temat pracy określonych osób, a nie postrzeganie ich przez pryzmat płci.

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
    Loading...

Do poprawnego funkcjonowania ta strona wymaga Ciasteczek.